26 Ekim 2013 Cumartesi

"Ağladım" redifli gazel

Müfteilün fâilün müfteilün fâilün

Doğdu hayâlin bana,kana kana ağladım
Gönlüme rahm ettin âh sana sana ağladım

Reng-i ruhun aldı göz nûrumu;hâtırladım
Handeni, dîdârını,ana ana ağladım

Kalmadı tâkat fakat,âteş-i sûzâna at
Nâr-ı firâka inat yana yana ağladım

Gayrı sen ol gel hayâlin değil ammâ,hadi
Düşlere gerçek dedim, kana kana ağladım

Gam ve keder artırıp derdini Üftâde hem
Sen dedin aşkınla:"Tek sana..sana ağladım"


1.beyitteki  kana kana=doyasıya mânâındadır
1.beyitteki sana sana = sanmak fiilidir...

aslında bunlar âşikâr ama ilk etapta anlaşılamayabilir îzâh edelim dedik...

BEYİT

Bir kez âh sarılmak olsa sana nasîb
Kabûlüm şeytan dahî olsa müsebbib


âşıklığın zirve yaptığı hisler.. 21.yüzyıl divan şairi .. aruzlu şiir.. aruz ,alper eşgi

bu beyt arûz vezni ile yazılmadı yalnız..

16 Ekim 2013 Çarşamba

"Haram" redifli gazel

müfteilün müfteilün müfteilün fâilün

Ayş u tarab olmalı lîk âşığa gülmek haram
Gamdan uzak ol ama gayb sırrını bilmek haram

Pârelenip sîneye girmek bile hoştur bize
Zevk alır uşşâk gam-ı yârdan bunu bölmek haram

Var da eriş maksada,hüsrân ile sonlansa da
Gâyesi sevdâ bulunan yolda da yılmak haram

Sel gelen âşık yanağın üstüne,yaklaşmasın
Zemzemi bilmez mi ki pis el ile silmek haram

Etse de bin cevr ü cefâ,râzıyım artık kader
Yâre kavuşmadan ey Alper sana ölmek haram

13 Ekim 2013 Pazar

rubâî-7

mefûlü mefâilün feûlün
Nûrunla hayât veren hilâlim
Aşkın ile gayrı bî-mecâlim
Çok sevdiğim aşka rahm edip gel
Sensizliğe var mı ihtimâlim

10 Ekim 2013 Perşembe

Gazel-"Kenya'ya gitme" redifli

mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Azm etme,sefer etme,dönüp Kenya'ya gitme
Sultânım aman, kalbi bölüp Kenya'ya gitme

Duydum ki vedâ et dediler dosta,sen etme
Ülkemde ol aslâ ki yılıp Kenya'ya gitme

Öz yurdunu terket deseler kanma,sen etme
Gönlündeki âh burda kalıp,Kenya'ya gitme

Fil kalbi minel kalbi ilel kalbi sebîla
Feryâdıma kulak tıkayıp Kenya'ya gitme

Ben hizmet ederim hep o akvâma sen etme
Üftâdeni bîçâre kılıp Kenya'ya gitme