14 Temmuz 2013 Pazar

Gazel-bu devir..

feûlün feûlün feûlün feûlün

Açılsın gönüller erişsin güzeller
İnansın yürekler verilsin bedeller

Bulunsun gönüllerde hep sevgi nûru
Oluşsun yüreklerde âşık emeller

Zamân gayrı nâhoş geçen demdir ammâ
Bu mevsimde kıymetlidir tüm ameller

Bir insân bir altın yürektir huzûrda
Yeterdir Cenâb Hak için kalkan eller

Ki Üftâde sözler uzar söyledikçe
Ne hoş irticâlen yazılmış gazeller

13 Temmuz 2013 Cumartesi

Gazel- Gece Gündüz

feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün


Gözlerim ,derd ile seller gibi çağlar gece gündüz
Sözlerim, aşkımı ihlâs ile sağlar gece gündüz

Şeb-i vuslat bulurum derken olur mihnet-i firkat
Gamzen ok gönderip âh kalbimi dağlar gece gündüz

Düşlerimden el etek çektin usumdan gidemezdin
Zülfün aklımdaki ahvâlini bağlar gece gündüz

Bulamam sıhhat, edersen dili şâd kandırıp artık
Reh-i dermâna düşenler güler ağlar gece gündüz

Gelecek lütfunu, Üftâde sabırsızca düşünmez
Düşünürken de acır hâline zağlar gece gündüz

3 Temmuz 2013 Çarşamba

Gazel-"Bir Kez Gül" redifli

Feilün mefûlâtün fâ feilün mefûlâtün fa

Benim olmayan şûh dilber bana dön lütfen bir kez gül
Hani kasden olmaz elbet ama bak sehven bir kez gül

Çok üşür eller,görmez oldu bu gözler,gelmez yazlar
Isıtırken aşk şemsin her yerimi birden bir kez gül

Bulamam râhat ammâ sanki gönül şen olmak ister
Elemin zindânından kurtuluyorken ben bir kez gül

Diyemem;sen bakmazsan kalbime"âhın,zârın bitti"
Yüreğim yanmaktayken ey güzelim şahsen bir kez gül

Sanırım hîç gelmezsin gerçeğe bârî rûyâ ol gel
Gelip Allâh aşkıylan uykuma âh şeklen bir kez gül

Bilirim aslâ gülmezsin ama artık son bir ümmîd
Seni beklerken rûhsuz bir cesede resmen bir kez gül

Gazel -j sesi ile kâfiye


mefâilün feilâtün mefâilün feilün

O kız ,ne hoş ne güzel gönderirdi kalbe mesaj
Mesaj gelince benim gönlümün içiydi baraj

Derûna hikmeti enjekte etmek istemedi
Bilir misin yüreğim mektebinin ismi kolej

Yolun sonunda bir olsun gönüller; ancak ölür!
Ölüm bulur bizi gardaş onun ki râhı viraj

Bu dilberin köyü bir başka köymüş olsun;ama
Nasıl tanıycam o dildârı herkesin şalı bej

Çiçek gibiydi ;güzellik onunla çıktı göğe
Sürekli gördün a Alper lebinde kırmızı ruj

MUHAMMES-2

berâet kandilimiz kutlu olsun... ..

Tövbeler etmek için kapına geldik ya Rabbi
Beraat dileriz elbet hatalıyız amma ki
El açıyoruz sana biliriz ismindir Semi
Dilde zikrimiz kalpte virdimiz budur vallahi:
"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi"

Buyurdun "Yok mu bana el açan kabul edeyim"
Bağışlanma için semana bakarız mülayim
Affeden isminle mü'minleri affet ya Rahim
Dilde zikrimiz kalpte virdimiz budur vallahi:
"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi"

Bu gece Şaban ayının on beşinci gecesi
Duaları gören mel'un şeytanın işkencesi
Müslümanların rıza kazandığı eğlencesi
Dilde zikrimiz kalpte virdimiz budur vallahi:
"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi"

Bu mübarek geceleri bizler ihya ederiz
Dilek katresini bir olup bir derya ederiz
Dualarla burayı bir güzel dünya ederiz
Dilde zikrimiz kalpte virdimiz budur vallahi:
"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi"

Allahım kutlu gecede nefsimizi mahv eyle
Günahkar biçare Alper kulunu da afv eyle
Cennetin köşklerini biz mü'minlere ev eyle
Dilde zikrimiz kalpte virdimiz budur vallahi:
"İlahi ente maksudi ve rızake matlubi"

Gazel- Gider miydim ?

Feilâtün mefâîlün feilâtün mefâîlün

Bir işâret vereydin sen bize âşnâ gider miydim ?
Gülüşün rast gelip dîdârıma hâşâ gider miydim ?

O zamân sanmıyordum ben;değişim evrimin gelcek
Bunu duydum da şaştım âh lebi hamrâ gider miydim ?

Bana bildirsen olmaz mıydı edâ,işve,nâz ile
Yüreğim sende hapsolmuştu be zîbâ gider miydim ?

Yakın olmaktan imtinâ eden oldun sen ey dildâr
Bırakıp Niğde şehrinden seni tenhâ gider miydim ?

Yakışır gayrı ey Alper sana, etmek güzel duâ
Yaşa sağlıkla ammâ zümrüd-ü ankâ gider miydim ?

tenha=tek başına

BEYİT-2

...
Benimki olmayacak duaya Amin imiş

Rubai-6

Devir değişti,şimdi dilberân erkeğin boyuna bakar
Saçına bakar,donuna bakar ve bir de kûyuna bakar
Eskide kalmış o derûnuna bakmalar,havfım budur ki
Şimdikiler,oğlanların ne soyuna ne huyuna bakar

don=kıyafet,giysi

BEYİT

Bir rûyâ gördüm ki ta'biri yok
Vahayf dünyâda muabbiri yok

Rubai-5

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün
Sorarsan âhiret yurdunda vercek bir cevâbım yok
Çok olmuştur günâhım fazla zâten, bir sevâbım yok
Fakat ben asla yanlışlık yapıp yüz sürmedim zevke
Budur beklenti yâ Rab senden olsun bir hicâbım yok


hicab=utanç anlamında kullandım

zevk.=. ey cân bu zevk kelimesi ile 7-8 farklı konuya işâret ettim.

SONE-3

mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Bahârım lütfen artık gel n'olursun âh
Sevinç rüzgârı essin gayrı bağrımdan
Yetişmezsen ölüm sarkar duvârımdan
Sen olmazsan ne kıymetsiz şu renksiz mâh

Dilekler reddedilmiş,gelmiyor işte
Fakat bir sen gelirsen belki dert bitcek
Vefâsız yâre dünyâ kalmıyor işte
Benim aşkım benim sevgim ki hep sürcek

Bu günden sonra sevdalar yeşermez ki
Çiçekler açmamış zâten bakıp gördüm
Bahârım sen ne ân gelcen suâl sordum

Beden ölmüş vücut solmuş nasıl gayri?
Nasıl bekler ? Senin nurlandıran nûru
Melek evvelden öttürmüş siyâh sûru