10 Eylül 2013 Salı

Tahmîs-i Gazel-i Şeyhülislâm Yahyâ Efendi

mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Mecnûna kananlar bana efsâne desinler
Varsın reh-i aşk içre o bîgâne desinler
Bir dilberin etrâfına pervâne desinler
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler
Uslanmadı gitti gör o dîvâne desinler

Takvâ eri şeytanları yıldırmada burda
Peygamber-i Hak cevdeti bildirmede burda
Rabbim nice feyzler verip aldırmada burda
Peymânesini her kişi doldurmada burda
Şimden geri bu mescide mey-hâne desinler

Sırlar denizimden çıkıp et bendeni sen fâş
Boz çehreni gülruh,kapa çeşmin de hilâl kaş
Ağlarsa gözüm neşve içinden dökülür yaş
Dil hânesini yık koma taş üstüne bir taş
Sen yap onu eller ona vîrâne desinler

Îmân dolu kalbin bırakıp hikmeti neyler
Furkânı bırakmış sesi bir kıymeti neyler
Emmâre nefis kahroluyor himmeti neyler
Gönlünde senin gayr u sivâ sûreti neyler
Lâyık mı bu kim Ka'beye büt-hâne desinler

Zihninden akıp gitmeli bir dem gibi gaflet
Aklında bulunsun terahındır sonu cennet
Alper hadi maksûda ulaş duyma nedâmet
Yahyâ'nın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yârân işitip söyleme yabâne desinler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder